Posts Tagged ‘spawanie żeliwa’

Spawanie żeliwa

Żeliwo jest stopem żelaza z węglem, krzemem, manganem, fosforem, siarką i innymi składnikami. Zawiera ono te same składniki

co stal, lecz w innych proporcjach. Zawartość węgla w

żeliwie to przeciętnie 3-4%, krzemu 1,2-2,8%, manganu 0,5-1,5%

fosforu 0,1-0,65%, a siarki 0,06-0,15%. Taki skład powoduje, że żeliwo w

porównaniu ze stalą jest materiałem bardzo kruchym.

Nie daje się ono kuć ani walcować na gorąco ani na zimno,

z niego mozna wyrabiać tylko odlewy.

Najbardziej rozpowszechnione żeliwo szare najczęściej jest używane do wyrobu części

maszynowych oraz na wszelkiego rodzaju korpusy silników, pras,

pomp, odlewy itp.; jest ono miękkie i łatwo obrabialne zwykłymi

narzędziami skrawającymi.

Przykłady zastosowania odlewów z żeliwa:

  • motoryzacja: tarcze i bębny hamulcowe, tarcze sprzęgłowe, koła pasowe
  • przemysł maszynowy: części maszyn, korpusy przekładni, korpusy zaworów, piasty, rolki, korpusy pomp
  • budownictwo: włazy drogowe, kratki do odwodnień, kratki ściekowe, odlewy kanalizacyjne
  • rolnictwo: części maszyn rolniczych, koła pasowe, poidła dla zwierząt
  • piece żeliwne: ruszty, elementy kominków, czopuchy, drzwiczki do pieców
  • sport: obciążniki, kółka do sztang, hantle, płytki do atlasów

Temperatura topnienia żeliwa wynosi ok. 1200°C, wytrzymałość żeliwa

szarego 100 – 400 MPa, twardość 150-270 HB.

Żeliwo można spawać łukiem elektrycznym na zimno, na gorąco i

z podgrzaniem.

Spawanie żeliwa na zimno

Spawanie żeliwa na zimno za pomocą łuku elektrycznego

wykonujemy bardzo wolno, możliwie niskim natężeniem prądu, aby

przedmiot spawany nie rozgrzał się do temperatury wyższej niż

60-70°c.

Aby przy spawaniu żeliwa na zimno otrzymać możliwie dobre wyniki,

przede wszystkim należy przed spawaniem dokładnie określić rodzaj

żeliwa (szare czy białe) i stwierdzić jak daleko sięgają pęknięcia.

Po ustaleniu pęknięcia, należny na końcach wywiercić otwory o

średnicy równej 1/3 grubości materiału spawanego, w celu

zabezpieczenia przedmiotu przed dalszym pękaniem podczas

przygotowywania i w czasie spawania.

Brzegi łączenia na Leży dokładnie oczyścić z zanieczyszczeń

powierzchniowych i odpowiednio zukosować [na X lub Y],

zależnie od grubości przedmiotu.

Spawanie należy wykonywać krótkimi odcinkami [ 15-25 mm],

układając je w odpowiedniej odległości od siebie, aby nie

spowodować zbyt dużego lokalnego nagrzania.

Dopiero po zaspawaniu całego rowka można zaspawać wywiercone

na końcach otwory, które od góry należy powiększyć na otwór

stożkowy, łatwiejszy do zaspawania.

Każdy odcinek wykonanej spoiny naleŻy młotkować,tzn wtedy, gdy

jest jeszcze gorący. Młotkowanie ma na celu zmniejszenie

naprężeń skurczowych i uniknięcie pęknięć.

Spawanie należy wykonywać tylko w pozycji podolnej lub nabocznej.

Do spawania żeliwa na zimno należy stosować prąd stały i używać

elektrod firmy ESAB gatunku OK 92.18, dających spoinę

miękką i łatwo obrabialną zwykłymi narzędziami skrawającymi.

Spawanie żeliwa na gorąco

Spawanie żeliwa tą metodą, stosuje w tych przypadkach, w których

wymaga się 100% pewności udanej naprawy.

Przedmioty spawane nagrzewa się do temperatury 700°C do koloru

ciemnoczerwonego. Nagrzewanie odbywa się powoli [100°C/h],

w piecach gazowych, elektrycznych lub w kotlinie z węgla

drzewnego. Nie wolno używać koksu i węgla kamiennego gdyż

wydziela się siarka i fosfor, co pogarsza spawalność żeliwa.

Po spawaniu przedmioty studzi się bardzo wolno wraz z piecem.

Szybkość stygnięcia powinna być nie większa niż 100°c na godzinę,

aż do całkowitego wystygnięcia.

Spawanie należy wykonywać tylko w pozycji podolnej.

Spawanie żeliwa z podgrzaniem

Zakres spawania tą metodą jest bardziej ograniczony W porównaniu

z metodą spawania na gorąco.

Podgrzewanie części lub całego przedmiotu do temperatury

400-600°C i spawanie w tej temperaturze,jak to ma miejsce przy

spawaniu żeliwa na gorąco.